Regulamin serwisu eduRODO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu eduRODO dostępnego pod adresem https://edurodo.com/ (dalej: „serwis” lub „eduRODO”) jest FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, KRS: 0000465922 NIP: 7252068685.
 2. Niniejszy regulamin eduRODO (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki FORSAFE Sp. z o.o. związane ze świadczeniem usług, wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi serwisu oraz zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Obowiązujący Regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem https://edurodo.com/regulamin/. Użytkownicy mogą wydrukować Regulamin lub utrwalić go na dysku twardym swojego komputera.

  § 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „Administratorze” – należy przez to rozumieć FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-539 przy ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000465922 NIP: 7252068685;
 2. „serwisie” lub „eduRODO” – należy przez to rozumieć serwis internetowy służący do zadawania pytań ekspertom z zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępny pod adresem https://edurodo.com/;
 3. „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z serwisu;
 4. „Polityce Prywatności” – należy przez to rozumieć politykę prywatności serwisu eduRODO, dostępną pod adresem: https://edurodo.com/polityka-prywatnosci/.
 5. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3.Rodzaje i zakres Usług

 1. Administrator świadczy następujące usługi za pomocą serwisu (dalej: „usługi świadczone drogą elektroniczną”):
  a) udzielanie dostępu do specjalistycznych materiałów tematycznych, dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
  b) udzielanie profesjonalnych porad i odpowiedzi na pytania z zakresu stosowania RODO przez profesjonalistów i specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych;
  c) prezentacja oferty prowadzonej przez Administratora działalności, w tym oferty szkoleń stacjonarnych i on-line;
  d) wysyłka materiałów o charakterze marketingowo-informacyjnych w formie newslettera, których tematyka dotyczy szeroko pojętej ochrony danych osobowych oraz oferty Administratora, po dopisaniu się do listy subskrybentów newslettera.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania przeglądarek: (np.) Chrome; Firefox; Mozilla; Internet Explorer 11+; Safari; Opera w najnowszych stabilnych wersjach;
  b) umożliwienie instalacji plików Cookies.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie serwisu, jeżeli sprzęt komputerowy i/lub oprogramowanie nie spełniają powyższych wymagań technicznych.
 4. Administrator korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika i wykorzystuje pliki cookie „Persistent First Party Cookies” (tzw. cookies stałe) oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, w tym w celu utrzymania sesji. Pliki „cookies” są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia. Administrator informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” Użytkownik może znaleźć w Polityce prywatności oraz § 8 Regulaminu.

§ 4. Zasady udzielania porad i odpowiedzi

 1. Serwis umożliwia dostęp do usług obejmujących udzielanie profesjonalnych porad i odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z opisem usługi przedstawionym w § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu.
 2. W odpowiedzi na wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie, Administrator udzieli odpowiedzi w terminie do 4 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania. Przede wszystkim Administrator nie udzieli odpowiedzi na pytania niezwiązane z tematyką serwisu czy nienależące do zakresu świadczonych przez Administratora usług. Administrator może również nie udzielić odpowiedzi na pytanie, na które odpowiedź znajduje się już w specjalistycznych materiałach tematycznych udostępnionych w serwisie.
 4. Porady oraz odpowiedzi udzielone w wyniku wysłania zapytania za pośrednictwem dedykowanego formularza nie mają charakteru opinii prawnej, w tym również nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów lub wytycznych czy interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Otrzymana porada lub odpowiedź ma charakter poglądowy, zaś jej celem jest wskazanie możliwych rozwiązań dla podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym stosowania przepisów RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

  § 5. Rejestracja

 1. Korzystanie z serwisu w postaci przeglądania specjalistycznych materiałów tematycznych nie wymaga rejestracji Użytkownika. Każdy Użytkownik serwisu może zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w serwisie.
 2. Wysłanie zapytania do eksperta z zakresu ochrony danych osobowych wymaga każdorazowej rejestracji Użytkownika. Rejestracja Użytkownika odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika adresu mailowego w formularzu zapytania. Adres mailowy podany za pomocą formularza kontaktowego wykorzystywany będzie wyłącznie w celu zadania pytania i otrzymania mailowego powiadomienia o udzielonej odpowiedzi.
 3. Serwis umożliwia również Użytkownikowi dopisanie się do listy subskrybentów newslettera, którego wydawcą jest Administrator. Dopisanie się do listy subskrybentów jest możliwe podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza skierowania pytania do eksperta z zakresu ochrony danych osobowych, w wyniku zaznaczenia odpowiedniego okienka przed wysłaniem formularza. Zasady świadczenia usługi newsletter przez Administratora zostały dokładniej opisane w § 6 Regulaminu – Świadczenie usługi newsletter.
 4. Regulamin korzystania z serwisu jest dostępny dla Użytkowników, nieodpłatnie na stronie internetowej: https://edurodo.com/regulamin/.
 5. Użytkownik może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejszym Regulaminem.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu jest Administrator, tj. FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, KRS: 0000465922.
 2. Dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu będą przetwarzane w następujących celach:
  a) świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach funkcjonowania serwisu, wyszczególnionych w § 3 ust. 1 Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli dla zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest Użytkownik,
  b) ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać w wyniku świadczenia Użytkownikowi przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust 1 Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
  c) w celach związanych z promocją i marketingiem produktów własnych, w tym w celu promowania wydarzeń przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing produktów i usług własnych.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres realizacji celów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a po tym czasie będą bezzwłocznie i trwale usuwane z zasobów Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane odpowiednim służbom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi na podstawie odrębnych umów (np. dostawcom usług IT czy podmiotom świadczącym obsługę hostingową).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać Administratorowi treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić Administratora w błąd oraz treści mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemu teleinformatycznego Administratora.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.

§ 7. Świadczenie usług newsletter

 1. Użytkownik ma możliwość dopisania się do listy subskrybentów newslettera, którego wydawcą jest Administrator.
 2. Newsletter jest dystrybuowany przez Administratora na adresy mailowe, które zostały zgromadzone za pomocą formularzy skierowania pytania do eksperta z zakresu ochrony danych osobowych. By dopisać się do listy subskrybentów newslettera, Użytkownik przed wysłaniem formularza zaznacza odpowiednie okienko.
 3. Użytkownik ma możliwość wypisania się z listy subskrybentów newslettera w dowolnym momencie. Wypisanie się z listy subskrybentów jest możliwe poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na otrzymywanie wiadomości od Administratora lub z informacją o tym, że Użytkownik nie chce korzystać w dalszym ciągu z usługi, na adres mailowy: biuro@forsafe.pl
 4. Usługa newslettera świadczona jest od momentu dokonania przez Użytkownika subskrybcji aż do momentu otrzymania przez Administratora informacji o chęci wyrejestrowania się Użytkownika z listy subskrybentów lub otrzymania informacji o wycofaniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji newsletter.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Administratorowi przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie serwisu.

§ 9. Cookies

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie serwisu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://edurodo.com/polityka-prywatnosci/

§ 10. Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie świadczonych za pomocą serwisu Usług można składać na adres e-mail: biuro@forsafe.pl lub za pomocą numeru telefonu 42 631 95 62.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Administratora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach takich jak: istotna zmiana funkcjonalności serwisu, zmiana profilu działalności Administratora lub zmiana przepisów prawa, z zastrzeżeniem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej serwisu informacji o zmianach, na 14 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
  a) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);
  b) ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  c) ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
  d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/.
 4. Wszelkie uwagi w zakresie zawartości i funkcjonowania serwisu użytkownik może zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@forsafe.eu lub telefonicznie pod numerem +48 42 631-95-62.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie serwisu oraz w siedzibie Administratora, wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie usług jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia w drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 8. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. w przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach prawa na zasadach ogólnych.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.
Zadaj nam pytanie
big-note
big-note
big-note
big-note
big-note
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi w naszej bazie, zadaj nam pytanie

Naszych ekspertów możesz zapytać o RODO oraz wszelkie kwestie związane z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji. Zadawanie pytań jest całkowicie bezpłatne. Pytania możesz zadawać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy Ci komputer, tablet lub smartphone z dostępem do internetu, a po udzieleniu odpowiedzi otrzymasz mailowe powiadomienie, by być zawsze na bieżąco!

Administratorem Twoich danych osobowych jest ForSafe sp. z o.o. Kliknij i dowiedz się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zadaj nam pytanie
big-note
Twoja wiadomość została wysłana

Twoje pytanie zostało przekazane do RODOmentora. Po opublikowaniu odpowiedzi na stronie serwisu eduRODO otrzymasz powiadomienie na skrzynkę mailową.

Dowiedz się więcej o RODO!

Dzięki naszym szkoleniom ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu ochrony danych zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez RODO oraz poprawisz bezpieczeństwo przetwarzanych przez Ciebie danych.

Zadaj nam pytanie
big-note
Wystąpił błąd

Prosimy sprawdzić poprawność wypełnionych pól i spróbowac ponownie.