Czy zespół interdyscyplinarny może udzielić informacji osobie o statusie stosującej przemoc? Jaki jest skład Grupy Roboczej, kiedy i przez kogo została powołana oraz kiedy przyjęto zgłoszenie dotyczące przemocy i wypełniono formularz A Niebieskiej Karty?

0

minut

15

wyświetleń

16 lut 2023

Odpowiedź:

Zespół interdyscyplinarny może udzielić informacji jakie podmioty wchodzą w skład Grupy Roboczej oraz kto i kiedy ją powołał, natomiast daty dotyczące przyjęcia zgłoszenia o przemocy i wypełnienia formularza A Niebieskiej Karty są informacjami poufnymi.

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

Powołując się na Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), zespół interdyscyplinarny może udzielić zgodnie z art. 9a ust. 1 Ustawy informacji kto powołuje w/w zespół, natomiast zgodnie z art. 9a ust.11 w/w Ustawy jakie podmioty wchodzą w skład Grupy Roboczej. Ponadto zgodnie z art. 9c ust. 2 powyższej Ustawy, Członkowie zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 rzeczonej ustawy. Wskazany wyżej art. 9c ust. 2 Ustawy wskazuje, iż daty rozpoczynające bieg procedur związanych z Niebieską Kartą są informacjami poufnymi.

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. (art. 9a ust. 2 Ustawy)

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, organizacji pozarządowych. (art. 9a ust. 3 Ustawy)

W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. (art. 9a ust. 11 Ustawy)

Odpowiedzi udziela

author
Marzenna Szczepaniak - Forsafe

Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Administracja oraz studia II stopnia na kierunku Prawo Ochrony Danych Osobowych, na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w obsłudze klientów Jednostek Budżetowych. W FORSAFE odpowiadam za analizę i przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, a także zajmuję się wsparciem zespołu audytowego w bieżących zadaniach.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie