Czy sąd może wystąpić o kserokopię dokumentacji medycznej bez wiedzy świadka?

0

minut

13

wyświetleń

11 lip 2022

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem oraz uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

Interes wymiaru sprawiedliwości powoduje ograniczenie prawa do poufności medycznej. Przepisy, które zobowiązują podmioty lecznicze do udostępnienia dokumentacji medycznej sądom i prokuratorom w związku z prowadzonym postępowaniem, to w szczególności art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego – W związku z tym na żądanie prokuratora bądź sądu - oparte o brzmienie
art. 15 § 2 k.p.k. - szpital powinien przekazać kopię dokumentacji medycznej pacjenta. O ww. działaniach Wymiar Sprawiedliwości nie ma obowiązku informować osoby, której dane dotyczą.

Odpowiedzi udziela

author
Aleksandra Polit - Forsafe

Jestem absolwentką studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz dodatkowo zdobyłam tytuł magistra Bezpieczeństwa Informacyjnego. Studia umożliwiły mi pozyskanie niezbędnej wiedzy do wykonywania pracy zawodowej w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych.  
W FORSAFE odpowiadam za przygotowywanie i analizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto zajmuję się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, a także wspieram klientów biznesowych w ich bieżącej działalności z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie