Czy pracodawca musi mieć zgodę pracownika na umieszczenie jego zdjęcia na firmowym fanpage’u np. przy okazji konferencji lub organizowanego konkursu, gdzie odbiera nagrodę?

0

minut

678

wyświetleń

19 sie 2019

Przed umieszczeniem wizerunku pracownika na prowadzonym przez firmę fanpage’u pracodawca powinien mieć jego zgodę. Zgoda może zostać udzielona jednorazowo - dotyczyć konkretnego wydarzenia, w którym pracownik uczestniczył, lub może mieć charakter ogólny. Zgoda pracownika może zostać wyrażona w formie oświadczenia (wskazanym byłoby udzielenie jej w formie pisemnej), może mieć formę klauzuli zawartej w umowie o pracę, może także zostać zawarta w odrębnej umowie - na wykorzystanie wizerunku pracownika.

Uzasadnienie:

Powyższy wymóg wynika z faktu, że przetwarzanie wizerunku, np. w formie zdjęcia umieszczonego na fanpage’y wykracza poza Katalog danych osobowych, jakie może przetwarzać pracodawca (zawarty w art. 221 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043) - "Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przepis ten umożliwia zatem przetwarzanie wizerunku pracownika, ale jedynie za jego zgodą.

Również ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje w art. 81 ust. 1 i 2 kwestię ochrony wizerunku. Zgodnie z treścią wskazanych przepisów - "Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie", przy czym, "zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza".

Pracownik reprezentujący firmę niewątpliwie do katalogu wskazanych osób podlegających wyłączeniom się nie zalicza, chyba że otrzymał za pozowanie opłatę.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie