Czy pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika?

0

minut

621

wyświetleń

28 sie 2019

Kwestię możliwości badania pracowników należy wpierw rozpatrywać przez pryzmat innych przepisów, niż dotyczących ochrony danych osobowych. W obowiązującym stanie prawnym, przepisy odrębnych Ustaw, wykluczają możliwość dokonywania badania trzeźwości pracownika przez pracodawcę, nawet za jego zgodą.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi muszą zajść łącznie dwie przesłanki:

- badanie trzeźwości pracownika winno być przeprowadzone na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej po użyciu alkoholu;

- badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, nawet jeśli pracownik sam zażąda badania, to dokonać może tego tylko organ do tego uprawniony. Biorąc pod uwagę przepisy o ochronie danych osobowych, w opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia. A co za tym idzie, są to dane szczególnej kategorii, które mogą być przetwarzane na podstawie zgody, spełniającej warunki przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Piotr Kawczyński - Forsafe

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Pełni rolę Inspektora Ochrony Danych oraz  jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie