Na jakiej podstawie prawnej organizacja pozarządowa zbiera informacje odnośnie faktu zwolnienia z aresztu i stanu zdrowia od osób potrzebujących, które korzystają z pomocy tj. mieszkań wspieranych?

0

minut

558

wyświetleń

21 kw. 2021

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy lub miasta należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Zadanie własne gminy lub miasta może być zlecone do innego podmiotu, który w jego imieniu będzie realizował to zadanie. Niemniej jednak podmiot ten zobligowany jest do postępowania zgodnie z przepisami prawa, które określają sposób realizacji zadań własnych gminy lub miasta.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 wspomnianej ustawy mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:

  • osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla
  • osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.

W związku z powyższym należałoby rozpatrzeć czy osobom zwolnionym z aresztu będzie przysługiwała możliwość skorzystania z mieszkań chronionych wspieranych. Niezależnie od finalnej decyzji należy pamiętać, że przetwarzając dane osobowe trzeba spełnić zasadę legalności przetwarzania danych osobowych. W przedmiotowej sprawie (biorąc pod uwagę, że nie ma wskazanego we wspomnianej ustawie zakresu danych, jaki można pozyskiwać od osób, którym przyznaje się mieszkanie chronione wspierane) przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych można upatrywać w art. 6 ust. lit. c) i e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Warto jednak pamiętać o tym, by nie zbierać nadmiarowej ilości danych osobowych i ograniczyć się jedynie do minimum niezbędnego do realizacji celu jakim jest ocena zasadności przyznania mieszkania chronionego wspieranego.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Cieślak - Forsafe

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.
Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski.
Prowadzi liczne szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie