Czy wicestarosta może żądać od jednostek podległych, takich jak np. PCPR szczegółowego wykazu pracowników wraz z ich wynagrodzeniami, stażem pracy? Jeśli tak to czy w wezwaniu powinien wskazać podstawę prawną I cel takiego żądania?

0

minut

731

wyświetleń

15 lut 2019

Wicestarosta, jako przedstawiciel organu nadzoru może żądać od jednostki organizacyjnej wykazu pracowników wraz z ich wynagrodzeniami, pod warunkiem, że zostanie wskazana odpowiednia podstawa prawna i cel takiego udostępnienia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i ocena jego zasadności leży po stronie PCPR.

Uzasadnienie:

Art. 77a Ustawy o samorządzie powiatowym wskazuje jedynie, iż organ nadzoru może żądać informacji i danych dotyczących organizacji, lecz nie wskazuje zakresu tych danych i informacji.

PCPR, jako jednostka organizacyjna powiatu jest odrębnym Administratorem. Jednostka kontrolująca, realizująca swoje ustawowe cele, chcąc pozyskać dane osobowe od jednostek podległych, powinna wskazać dokładnie zakres danych, podstawę prawną i cel udostępnienia. Dodatkowo organ kontrolujący jest obowiązany przetwarzać pozyskane dane od PCPR w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.  Każdy taki wniosek należy rozpatrzeć indywidualnie i  ocenić jego zasadność, osądzić czy zakres danych nie wykracza poza zasadę minimalizmu. Można wziąć pod rozwagę udostępnienie jedynie liczby pracowników i łącznej sumy przeznaczonej na wynagrodzenia w danym okresie czasu, zamiast szczegółowej listy.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie