Czy Szkoła/Przedszkole może przechowywać druki medyczne, które otrzymuje od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, tj. zaświadczenia lekarskie o chorobach dziecka, orzeczenia o niepełnosprawności itp.? Czy można oryginały zastąpić oświadczeniami wypełnionymi zgodnie ze stanem faktycznym i potwierdzić je jako „zgodne z oryginałem”?

0

minut

1036

wyświetleń

7 mar 2019

Szkoła/Przedszkole może przechowywać dokumentację medyczną tylko wtedy, gdy jest to wskazane w przepisach prawa.

Uzasadnienie:

Sytuacja, w której placówka oświaty może pobrać od rodziców lub opiekunów prawnych dokumentację medyczną powinna być wskazane w przepisach prawa, wewnętrznych regulaminach lub statutach placówek oświaty. Takim przykładem będzie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie warunkuje podjęcie decyzji np. o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka, warunki ustalenia oceny kwalifikacyjnej od przedstawienia opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W sytuacji, gdy przepisy prawa, wewnętrzne regulaminy lub statuty placówek nie określają warunków rozpatrzenia wniosków rodziców lub opiekunów, dyrektor placówki podejmując decyzję powinien opierać się na oświadczeniu rodziców co do stanu zdrowia dziecka, zaleceń dotyczących diety ucznia, alergii pokarmowych lub innych zaleceń lekarskich. Na oświadczeniu powinny znaleźć się jedynie dane niezbędne do podjęcia decyzji lub celu przetwarzania. W momencie złożenia oświadczenia przez rodziców lub opiekunów nie ma konieczności pobierania dodatkowych kopii dokumentacji medycznej lub potwierdzania z oryginałem. Na oświadczeniu można dodatkowo zamieścić formułkę o odpowiedzialności karnej za poprawność podanych w nim informacji.  Oświadczenie rodziców będzie adekwatne do osiągnięcia celu w jakim są przetwarzanie dane osobowe, a tym samym będzie zgodne z zasadą minimalizacji danych osobowych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Sylwia Charzyńska - Forsafe

Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i Kancelarii Notarialnej. Wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem audytów, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz współpracuje z zespołami audytowymi. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 27001.  

www.forsafe.pl
zadaj pytanie