Czy spółdzielnia mieszkaniowa publikując na stronie internetowej protokół obrad rady nadzorczej może wyłącznie udostępniać je dla członków spółdzielni, czy też może czynić to na stronie ogólnodostępnej nie tylko dla członków spółdzielni?

0

minut

8

wyświetleń

26 sty 2023

Odpowiedź:

Spółdzielnia mieszkaniowa powinna udostępniać na stronie internetowej spółdzielni: statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe tylko członkom spółdzielni mieszkaniowej.

 

Uzasadnienie odpowiedzi:

Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych jasno można stwierdzić, że wskazane wyżej dokumenty należy udostępniać jedynie członkom spółdzielni mieszkaniowej. Wskazuje na to art. 81. ust. 3 (Rozdziału 11) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Biorąc pod uwagę, że Rozdział 11 ww. Ustawy, dotyczy tylko członków spółdzielni mieszkaniowej i ich praw, udostępnione dokumenty na stronie internetowej powinny być tylko widoczne dla członków spółdzielni mieszkaniowej.

Co więcej art. 41. § 4 Ustawy dnia 16 z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze wskazuje,
iż protokoły są jawne dla zamkniętego katalogu osób, a nie dla wszystkich: dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

Idąc dalej art. 18. § 2. ust. 3 Ustawy dnia 16 z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze wskazuje,
iż to członek spółdzielni ma prawo do: otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się
z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11).

Odpowiedzi udziela

author
Aleksandra Polit - Forsafe

Jestem absolwentką studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz dodatkowo zdobyłam tytuł magistra Bezpieczeństwa Informacyjnego. Studia umożliwiły mi pozyskanie niezbędnej wiedzy do wykonywania pracy zawodowej w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych.  
W FORSAFE odpowiadam za przygotowywanie i analizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto zajmuję się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, a także wspieram klientów biznesowych w ich bieżącej działalności z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie