Czy i w jakim zakresie spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić dane osobowe członków i mieszkańców spółdzielni podmiotom takim jak Kancelaria komornicza czy Urząd Skarbowy?

0

minut

788

wyświetleń

29 sty 2019

Spółdzielnia mieszkaniowa w sytuacji, gdy informacji żąda organ państwowy w ramach postępowania karnego, zobowiązana jest do podania wszystkich informacji, które są wskazane dokumencie np.: data ustanowienia prawa do lokalu, na czyją rzecz, numer księgi wieczystej, komu przysługuje księga wieczysta itp.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi są zobowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, dokonania zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Na podstawie przepisu art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny (komornik sądowy), może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi i osób uczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie