Czy spółdzielnia mieszkaniowa może przekazać radzie osiedla informacje dotyczące osób posiadających zadłużenia w opłatach za korzystanie z lokali?

0

minut

638

wyświetleń

29 sty 2019

Administratorem użytkowników lokali będących w zasobach spółdzielni jest spółdzielnia mieszkaniowa, która może upoważnić członków rady osiedla do przetwarzania określonych danych osobowych użytkowników w określonym celu.

Uzasadnienie:

Działalność spółdzielni mieszkaniowych regulują przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze – dalej p.s. oraz przepisy ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – dalej u.s.m. Zgodnie z art. 1 § 1 p.s., spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. W myśl art. 1 ust. 3 u.s.m., spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Administratorem– w rozumieniu RODO – użytkowników lokali będących w zasobach spółdzielni, jest spółdzielnia, która przetwarza dane użytkowników lokali na podstawie wymienionych przepisów prawa. Zgodnie z art. 35 § 1 p.s. organami spółdzielni są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd, w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli – zebrania grup członkowskich. Przepis art. 35 § 3 p.s. wskazuje ponadto, iż statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w art. 35 § 1 p.s. , składających się z  członków spółdzielni. W takim przypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania tych członków. Takim organem, osoby prawnej jaką jest spółdzielnia może być rada osiedla. Tym samym, rada osiedla jako organ spółdzielni może przetwarzać wskazane w pytaniu dane osobowe użytkowników lokali będących w zasobach spółdzielni. Należy jednak zaznaczyć, że Administratorem nadal będzie spółdzielnia, a członkowie rady osiedla będą te dane przetwarzać w ramach struktury organizacyjnej Administratora. Tym samym, spółdzielnia powinna udzielić osobom mającym, w zakresie realizowania obowiązków wynikających z pełnionych funkcji, dostęp do tych danych, upoważnienie do ich przetwarzania. Zgodnie bowiem z art. 29 RODO, podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Mateusz Widziszewski - Forsafe

Profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie