Czy pracownik, który prowadzi szkolenie online ma podpisać zgodę na nagrywanie wizerunku, głosu?

0

minut

43

wyświetleń

11 mar 2022

Zgodnie z art. 81. ust. 1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Rozpowszechnianie na gruncie w.w. ustawy oznacza udostępnienie wizerunku w taki sposób, aby mogła się z nim zapoznać nieograniczona liczba osób, udostępnienie wizerunku na dysku wewnętrznym, do którego dostęp jest ograniczony do pracowników nie spełnia wskazanej przesłanki rozpowszechniania. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy odrzucić konieczność zastosowania zgody na gruncie prawa autorskiego. Wizerunek podlega natomiast ochronie prawnej na podstawie RODO. Pracodawca jest w tym przypadku administratorem danych osobowych pracownika, który musi wykazać się odpowiednią podstawą prawną do przetwarzania wskazanych danych. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku może być art. 6 ust. lit. f) czyli kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub art. 6 ust. lit. a) czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Administrator wybierając zgodę pracownika jako podstawę przetwarzania danych musi brać pod uwagę, że zgoda taka jest dobrowolna oraz możliwa do wycofania w każdym momencie, co wiąże się z koniecznością zaprzestania przetwarzania danych. Niewątpliwie administrator posiada uzasadniony interes prawny przetwarzania wskazanych danych w postaci podniesienia kwalifikacji kadry pracowniczej, co uzasadnia zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku tej podstawy należy jednak pamiętać, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. Wobec sprzeciwu podmiotu administratorowi nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Ostatecznie to od administratora danych zależy wybór właściwej podstawy prawnej przetwarzania. W przedmiotowej sprawie niezależnie od wybranej podstawy administrator zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec takiego pracownika na podstawie art. 13 RODO. Podkreślić należy, że na gruncie ochrony danych bez znaczenia pozostaje czy pracownik posiada w zakresie obowiązków odpowiednią delegację do wskazanych zadań i ich formy (może być to natomiast relewantne od strony prawa pracy i praw pracownika, który jest zobowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, por. art. 100 ust. 1 k.p.). Istotne natomiast pozostaje, że są to działania podjęte w ramach czynności służbowych, a administratorem danych przetwarzanych wskutek  ich realizacji jest pracodawca.

Odpowiedzi udziela

author
Justyna Głuchowska - Forsafe

Jest absolwentką prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (wielokrotnie nagradzaną Stypendium Rektora). Studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu tematyki ochrony danych osobowych. W FORSAFE zajmuje się przeprowadzaniem audytów formalno-prawnych, przygotowywaniem ekspertyz z zakresu ochrony danych osobowych i praw pokrewnych oraz opracowuje dokumentację przetwarzania i ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie