Czy pracodawca może wpisywać imiona i nazwiska rodziców Pracownika na dokumentach – np. na świadectwie pracy?

0

minut

1132

wyświetleń

28 sie 2019

Od momentu obowiązywania ustawy z dn. 21 lutego 2019 r., o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), która zaczęła obowiązywać od 4 maja 2019 r., tj. od dnia wejścia w życie tych przepisów, pracodawcy nie mogą pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, jak również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców.

Uzasadnienie

Z przepisów art. 221 § 1 Kodeksu pracy nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., usunięto punkt dotyczący gromadzenia imion rodziców pracownika. Tym samym pracodawca nie może żądać od pracownika podania tego rodzaju danych osobowych. Pozyskiwanie danych osobowych, nie jest również zasadne w przypadku dobrowolnego (na podstawie zgody) przekazania ich pracodawcy, nie ma bowiem celu dla którego pracodawca mógłby wykorzystać taki zakres danych. We wskazanym przypadku przetwarzania danych osobowych należy brać pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), biorąc pod uwagę zasady przetwarzania danych osobowych, wskazane w art. 5 m.in. ograniczenia celu czy też minimalizacji danych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie