Czy po 4 maja 2019 r. administrator danych osobowych musi nadać nowe upoważnienia członkom komisji ZFŚS, z których wynikać będzie, że wskazane osoby przetwarzają dane szczególnej kategorii?

0

minut

881

wyświetleń

28 sie 2019

Nie ma wymogu, by Administrator nadawał nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członkom komisji ZFŚS, jeśli już wcześniej zagwarantował odpowiednie upoważnienia tj. osoba działająca z upoważnienia Administratora i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie Administratora w zakresie wydanego upoważnienia. Należy zwrócić uwagę, że w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych musi być wskazane prawo do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia.

Uzasadnienie

Od dnia 4 maja 2019 r. obowiązują przepisy prawa dodanego art. 8 ust. 1b ustawy z 4 marca 1994 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352), - do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Interpretując powyższy przepis, zwrot "takich danych" wskazuje, że z nadanego upoważnienia powinno wprost wynikać uprawnienie do przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia. W sytuacji, gdy pracodawca w wewnętrznych dokumentach (np. rejestr czynności przetwarzania) dokonuje pogrupowania przetwarzanych danych osobowych na procesy i określa w nich rodzaj i kategorie danych osobowych przetwarzanych u Administratora, przy czym z dokumentów jasno wynika, że do konkretnej grupy (procesu) należą także dane osobowe dotyczące zdrowia, przetwarzane w związku z działalnością socjalną pracodawcy, wówczas poprzez wskazanie w treści pisemnego upoważnienia konkretnej grupy (procesu) danych osobowych, pośrednio wynika również przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 1b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Piotr Kawczyński - Forsafe

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Pełni rolę Inspektora Ochrony Danych oraz  jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie