Czy należy pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, które zostały upoważnione przez pacjenta do odbioru jego dokumentacji medycznej? Np. żona upoważnia męża do odbioru dokumentacji medycznej, czy mąż musi podpisać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych kiedy przyjdzie do placówki medycznej odebrać np. receptę? Jeśli nie to na jakiej podstawie są przetwarzane jego dane osobowe?

0

minut

1037

wyświetleń

7 lut 2019

Podmioty medyczne nie pobierają zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób upoważnionych przez pacjenta do odbioru jego dokumentacji medycznej/recepty, ponieważ przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a nie przesłanka zgody.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zwanej dalej: „U.P.P.”), „podmiot udzielający świadczeń medycznych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych przez pacjentów do dostępu do ich dokumentacji medycznej/odbioru recepty jest niezbędne dla realizacji obowiązku podmiotu medycznego do udostępnienia dokumentacji medycznej. W tej sytuacji, brak wyrażenia przez osobę upoważnioną zgody na przetwarzanie danych osobowych, spowodowałoby ograniczenie prawa pacjenta i brak możliwości wypełnienia przez podmiot leczniczy obowiązku nałożonego na niego na mocy przepisów U.P.P.

Mając zatem na uwadze powyższe, uznać należy, iż podmioty medyczne nie powinny pozyskiwać zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób upoważnionych przez pacjentów, ponieważ zastosowanie znajdzie tutaj art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 U.P.P., podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej, w tym m.in. Imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie