Czy w związku z przysłaniem przez prokuraturę maila z prośbą o wydanie dokumentacji medycznej pacjenta mam prawo odmówić? Czy prośba ta nie powinna być wydana drogą pisemną?

0

minut

742

wyświetleń

31 sty 2020

Wszystkie instytucje państwowe, samorządowe, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne są zobowiązane do udzielenia pomocy organom prowadzących postępowanie karne w zakresie i terminie, wyznaczonym przez te organy np. prokuratury (art. 15 Ustawy z dnia 6 czerwca Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 30).

Uzasadnienie

Prokuratura jest organem uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.), zwaną dalej: „u.p.p.” „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem”.

Art. 27 u.p.p. reguluje jedynie sposoby udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym podmiotom. Nie wskazuje jednak, w jaki sposób wymienione podmioty mogą zwrócić się o udostępnienie tej dokumentacji. Może to być zatem, zarówno forma pisemna, w tym elektroniczna, jak i ustna. Niniejsze potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2016 r., II OSK 1134/16.

W przypadku udostępniania dokumentacji na wniosek złożony w formie wiadomości e-mail, należy zachować szczególną ostrożność, a mianowicie mieć pewność, iż niniejsza prośba pochodzi od uprawnionego organu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z prokuraturą np. drogą telefoniczną i potwierdzić nadesłanie prośby o wydanie dokumentacji medycznej.

Jeżeli otrzymaliśmy wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej od prokuratury, należy go zrealizować -  pamiętając o zachowaniu wszelkich wymagań, dotyczących ochrony danych osobowych, zawartych w przekazywanej dokumentacji, tj. zabezpieczyć ją (np. w kopercie zapieczętowanej) przed wglądem do niej osób do tego nieuprawnionych.

Tagi

Odpowiedzi udziela

author
Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska - Forsafe

Jest ekspertem w zakresie prowadzenia audytów formalno-prawnych, opracowywania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

www.forsafe.pl
zadaj pytanie